Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

 

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest HYDRO-TERM Ryczek sp.k.  ul. Zachodnia 28,

66-200 Świebodzin

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

HYDRO-TERM RYCZEK SP.K.  kontakt@hydro-term.eu

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy/oferty na wykonywanie prac na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str.1; zwane dalej „RODO”). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy/ofert.

ODBIORCY DANYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez upoważnione osoby, możemy przekazywać

1.      Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu

·         Podmiotom pośredniczących w zawieranych przez nas transakcjach

· Naszym podwykonawcom                                                                                                                 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgonie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osoby, których dotyczą mają prawo do:

·         Sprostowania danych, w zakresie i na zasadach  określonych w art. 16 RODO;

·         Usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art.17 RODO

·         Ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO

·         Dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię  danych), w zakresie na zasadach określonych w art.15 RODO

·         Przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art.20 RODO

·         Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania) w zakresie i na zasadach określonych w art.21 RODO.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić jedynie może wymóg niezbędny do zawarcia umowy, oferty na wykonanie prac, wystawienie faktury lub dokonania innej czynności. Obowiązek podania danych osobowych może również wynikać z obowiązujących przepisów.